segunda-feira, 22 de março de 2010

Sahana vavatu saha no bhunaktu
Sha viryam kara va vahai
Tejaswina vadhi tamastu ma vidisha vahai
 
Om Shanti, Shanti Shanti

Nenhum comentário:

Postar um comentário